Thanh nhan hoang - Yellow Fever: Thanh Nhan Hoang

Nhan hoang thanh Thánh Nhân

Nhan hoang thanh Yellow Fever:

Nhan hoang thanh Nguyên nhân

Ngưu Hoàng Thanh Tâm Hoàn Đồng Nhân Đường Chính Hãng

Nhan hoang thanh Ngưu Hoàng

Nhan hoang thanh Thánh Nhân

Gia Khánh

Nhan hoang thanh Yellow Fever:

Nhan hoang thanh Yellow Fever:

Gia Khánh

Nhan hoang thanh Ỷ Lan

Gia Khánh

Nhan hoang thanh Trần Thánh

Nhan hoang thanh Ỷ Lan

Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu

Cũng trong ngày đó, Hoàng hậu đến trước Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu hành đại lễ yết kiến.

  • Hai vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông bề ngoài chịu thần phục, nhưng bên trong dốc sức mở rộng và huấn luyện quân đội.

  • Tháng 2 năm , nhân trong nước liên tiếp xảy ra nhiều thiên tai, Nhân Tông ra chiếu cầu lời nói thẳng.

Ngưu Hoàng Thanh Tâm Hoàn Đồng Nhân Đường Chính Hãng

Lúc đó Nhân Tông dùng niên hiệu Minh Đạo, phạm vào tên cha của Nguyên Hạo Đức Minh , nên trong nước ông ta tự ý đổi niên hiệu này thành Hiển Đạo.

  • Như vậy chỉ trong vòng có chưa tới nửa năm, Nhân Tông lại bổ dụng trở lại các đại thần bị ông cách chức trước kia.

  • Vào đêm tối, quân Hạ tới chiêu hàng, Bình không theo.
2021 callawayapparel.sanei.net